OUR CONDITIONS & TERMS.

Onze algemene voorwaarden zijn de kleine LETTERTJES waarin wij aangeven onder welke voorwaarden ons bedrijf met jou, als opdrachtgever wil samenwerken. Samen bepalen we uiteindelijk de spelregels maar dit zijn de voorwaarden zoals wij ze graag uitdragen. Zo bieden algemene voorwaarden duidelijkheid in onze trajecten.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van en met Ruardy Recruitment b.v. gevestigd te Utrecht met betrekking tot de verrichting van overeengekomen diensten. Van de onderhavige voorwaarden kan alleen bij nadere schriftelijke overeenkomst afgeweken worden waarbij een en ander uitdrukkelijk door Ruardy Recruitment b.v. moet worden bevestigd.

ARTICLE 1.
Het tot stand komen van overeenkomsten met cliënten en betaling.

1.1. Startfee

Afhankelijk per wervingstraject wordt een startfee van €2.750,- exclusief BTW in rekening gebracht op het moment dat Ruardy Recruitment de werving start. De periode van een wervingstraject duurt maximaal 6 maanden. Bij een succesvolle plaatsing wordt de startfee in mindering gebracht op de eindfactuur. Op het moment dat de opdrachtgever bij Ruardy Recruitment b.v. besluit de voorgestelde kandidaat in dienst te nemen, wordt het honorarium bij een werving & selectie-opdracht 14 dagen na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst aan de opdrachtgever gefactureerd. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever – zelf de vacature invult via eigen wervingskanalen of besluit om on hold te zetten dan wel in te trekken tijdens het wervingstraject of de periode van het wervingstraject van 6 maanden is verstreken – om welke reden dan ook, zal de startfee wel verschuldigd zijn.

1.2. Wijzigingen afspraken

Indien door opdrachtgevers en Ruardy Recruitment b.v. afspraken gemaakt worden voor het leveren van eventuele aanvullende diensten worden de tarieven en de hoogte van de fee gehanteerd, zoals in de oorspronkelijke overeenkomst zijn overeengekomen. Eventuele wijzigingen hierop kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

ARTICLE 2.
Werving en Selectie fee, betaling, garantieregeling.

2.1 Werving en selectiefee en startfee

a. Afhankelijk van het wervingstraject wordt een startfee van €2.750 in rekening gebracht. Bij een succesvolle plaatsing wordt de startfee in mindering gebracht op de eindfactuur. De W&S fee bedraagt 22,5% van het fulltime bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris wordt altijd berekend op basis van een 40 urige werkweek, een fulltime jaarsalaris ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime werkt. Het bruto jaarsalaris is inclusief (eventuele) 13e maand. De 13e maand wordt alleen mee berekend in het bruto jaarsalaris, als de 13e maand daadwerkelijk in het arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever is opgenomen.

b. Indien alle partijen hier mee instemmen kan de kandidaat ook via Ruardy Recruitment b.v. op uitzendbasis bij de opdrachtgever werken. De opdrachtgever kan de kandidaat na 6 maanden (1040 uur) eventueel kosteloos overnemen. De kosten bedragen een vaste factor x het bruto uurloon.

2.2. Facturering

Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd bij akkoord van de kandidaat op de aanbieding van de opdrachtgever. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal cliënt zonder nadere aanmaning in gebreke zijn en deswege een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd zijn. Tevens kan Ruardy Recruitment b.v. aanspraak maken bij de opdrachtgever op de door haar gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten.

2.3. Garantieregeling
Garantieregeling: mocht het dienstverband tijdens de in de arbeidsovereenkomst afgesproken proeftijd worden beëindigd, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de opdrachtgever of de kandidaat, dan treedt voor Ruardy Recruitment b.v. de garantieregeling in werking. De garantieregeling houdt in dat Ruardy Recruitment b.v. zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe kandidaat te vinden. Mocht dit Ruardy Recruitment b.v. niet binnen drie maanden lukken dan betaalt Ruardy Recruitment b.v. het volgende bedrag terug: 50% van het totale bedrag aan werving & selectie fee vermindert met de startfee. Indien opdrachtgever zelf besluit om de vacature on hold te zetten dan wel in te trekken in die periode van 3 maanden, dan vervalt de in artikel 2.3 omschreven garantieregeling.

ARTICLE 3.

3.1. Boeteclausule situatie 1

De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Ruardy Recruitment b.v. op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Tevens is het zonder toestemming van Ruardy Recruitment b.v. niet toegestaan voor de opdrachtgever om zelf contact op te nemen met de kandidaat. Indien de opdrachtgever een door Ruardy Recruitment b.v. geïntroduceerde kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij doormiddel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

3.2. Boeteclausule situatie 2

Indien de opdrachtgever een door Ruardy Recruitment b.v. geïntroduceerde kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de kandidaat door Ruardy Recruitment b.v. alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij doormiddel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

3.3. Indien een omstandigheid als in artikel 3.1 en/of 3.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het primaire bruto jaarinkomen in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de kandidaat.

ARTICLE 4.
Aansprakelijkheid, Eigendom en Gedragscode

4.1. Discretie

Ruardy Recruitment b.v. zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de kandidaat.

4.2. Gedragscodes OAWS

Ruardy Recruitment b.v. conformeert zich aan de gedragscodes van de Organisatie Adviesbureaus Werving & selectie (OAWS).

4.3. Eigendom

Alle bescheiden (profielen en dergelijke) blijven eigendom van Ruardy Recruitment b.v. en mogen alleen in overleg tussen opdrachtgever en Ruardy Recruitment b.v. aan derden ter hand gesteld worden. Elke introductie van een kandidaat aan opdrachtgever door Ruardy Recruitment b.v. is strikt vertrouwelijk. Gedurende een periode vanaf de datum van introductie tot twaalf maanden daarna, is het niet toegestaan zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Ruardy Recruitment b.v.. om de eerder door Ruardy Recruitment b.v. voorgestelde kandidaat, in dienst te nemen of op welke andere basis dan ook contracteren of een dienstverband of contract op andere basis aanbieden door andere partijen / leveranciers.

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal bij overtreding door opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van tweemaal het dagtarief van de betrokken medewerker in rekening worden gebracht voor elke dag van overtreding. Daarenboven is Ruardy Recruitment b.v. gerechtigd tot het vorderen van een volledige schadevergoeding ter zake indien de schade meer dan gemeld bedrag is.

4.4. Aansprakelijkheid

Ruardy Recruitment b.v. verleent haar diensten naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Ruardy Recruitment b.v. gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die door opdrachtgevers verstrekt worden of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor gemaakte of te maken keuzen. Ruardy Recruitment b.v. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van opdrachtgevers die mede als gevolg van haar dienstverlening zou kunnen optreden. Tenzij de schade gevolg is van opzet of grove schuld van Ruardy Recruitment b.v. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Ruardy Recruitment b.v. en niet aan enige aan Ruardy Recruitment b.v. verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Ruardy Recruitment b.v. verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van Ruardy recruitment b.v.

ARTICLE 5.
Geschillen

5.1. Partijen verplichten zich hun eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag.

ARTICLE 6.
Kamer van koophandel

6.1. De algemene voorwaarden van Ruardy Recruitment b.v. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 62739956.