Onze leverings voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes waarin wij aangeven onder welke voorwaarden ons bedrijf met jou, als Opdrachtgever wil samenwerken. Samen bepalen we uiteindelijk de spelregels maar dit zijn de voorwaarden zoals wij ze graag uitdragen. Zo bieden algemene voorwaarden duidelijkheid in onze trajecten.
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van en met Ruardy Coaching & Recruitment gevestigd te Utrecht met betrekking tot de verrichting van overeengekomen diensten. Van de onderhavige voorwaarden kan alleen bij nadere schriftelijke overeenkomst afgeweken worden waarbij een en ander uitdrukkelijk door Ruardy Coaching & Recruitment moet worden bevestigd.

Artikel 1 Het tot stand komen van overeenkomsten met cliënten en betaling

1.1. Startfee & duur wervingstraject
Afhankelijk per wervingstraject wordt een startfee van €2.750,- exclusief BTW in rekening gebracht op het moment dat Ruardy Coaching & Recruitment de werving start. De periode van een wervingstraject duurt maximaal 6 maanden ongeacht of Ruardy Coaching & Recruitment wel of niet de vacature invult in deze 6 maanden. Bij een succesvolle plaatsing wordt de startfee in mindering gebracht op de eindfactuur. De betalingstermijn van de factuur met betrekking tot in rekening brengen van de startfee bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever – zelf de vacature invult via eigen wervingskanalen of besluit om on hold te zetten dan wel in te trekken tijdens het wervingstraject of de periode van het wervingstraject van 6 maanden is verstreken – om welke reden dan ook, zal de startfee wel verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever besluit de vacature inhoudelijk te wijzigen binnen deze 6 maanden, start er een nieuw wervingstraject van 6 maanden waarbij er een nieuwe startfee verschuldigd zal zijn. De overige mnden die nog over waren van het vorige wervingstraject vervallen op dat moment. Uiterlijk 3 maanden na aanvang van het wervingstraject, bij geen succes, wordt er een evaluatie uitgevoerd wordt op de voorgestelde kandidaten.

1.2. Wijzigingen afspraken
Indien door de Opdrachtgever en Ruardy Coaching & Recruitment afspraken gemaakt worden voor het leveren van eventuele aanvullende diensten, worden de tarieven en de hoogte van de fee gehanteerd, zoals in de oorspronkelijke overeenkomst zijn overeengekomen. Eventuele wijzigingen hierop kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2 Werving en Selectie fee, betaling

2.1 Werving en selectiefee en startfee

a) Bij een succesvolle plaatsing wordt er een W&S fee in rekening gebracht welke 24% van het fulltime bruto jaarsalaris bedraagt. De eerder gefactureerde en betaalde startfee van €2.750 wordt daarbij in mindering gebracht. Het bruto jaarsalaris wordt altijd berekend op basis van een 40 urige werkweek, een fulltime jaarsalaris ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime werkt. Het bruto jaarsalaris is inclusief 13e of 14e maand of bonus/winstuitkering. De 13e of 14e maand of bonus/winstuitkering. wordt alleen mee berekend in het bruto jaarsalaris, als deze voorwaarden daadwerkelijk in het arbeidsovereenkomst van de Opdrachtgever is opgenomen.

b) Indien alle partijen hier mee instemmen kan de kandidaat ook via Ruardy Coaching & Recruitment op uitzendbasis bij de Opdrachtgever werken. De Opdrachtgever kan de kandidaat na 6 maanden (1040 uur) eventueel kosteloos overnemen. De kosten bedragen een vaste factor van 2,9 x het bruto uurloon.

2.2 Facturering
De W&S fee bij een werving & selectieopdracht wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd bij akkoord van de kandidaat op de aanbieding van de Opdrachtgever. Dit kan per mail zijn of een mondelinge akkoord aan Opdrachtgever. Voor zowel de Opdrachtgever als voor Ruardy Coaching & Recruitment geldt dit als een succesvolle plaatsing. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal cliënt zonder nadere aanmaning in gebreke zijn en deswege een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd zijn. Tevens kan Ruardy Coaching & Recruitment aanspraak maken bij de Opdrachtgever op de door haar gemaakte (buitengerechtelijke) incasso-kosten.

Artikel 3 Garantieregeling

Mocht het dienstverband tijdens de in de arbeidsovereenkomst afgesproken proeftijd worden beëindigd of de kandidaat besluit in de periode tussen ondertekening van het arbeidsovereenkomst en de eerste werkdag van de in de arbeidsovereenkomst afgesproken proeftijd toch niet te gaan starten, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de Opdrachtgever of de kandidaat, dan treedt voor de Ruardy Coaching & Recruitment de garantieregeling in werking. De garantieregeling houdt in dat de Ruardy Coaching & Recruitment zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe kandidaat te vinden. Mocht dit de Ruardy Coaching & Recruitment niet binnen drie maanden lukken dan betaalt de Ruardy Coaching & Recruitment het volgende bedrag terug: 50% van het totale bedrag aan werving & selectie fee. Het totale bedrag aan werving en selectie fee is inclusief de startfee. Indien Opdrachtgever zelf besluit om de vacature on hold te zetten dan wel in te trekken in die periode van 3 maanden, dan vervalt de in artikel 2.3 omschreven garantieregeling.

Artikel 4 Clausules

4.1. Boeteclausule situatie 1
De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Ruardy Coaching & Recruitment op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Tevens is het zonder toestemming van Ruardy Coaching & Recruitment niet toegestaan voor de opdrachtgever om zelf contact op te nemen met de kandidaat. Indien de opdrachtgever een door Ruardy Coaching & Recruitment geïntroduceerde kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij doormiddel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

4.2. Boeteclausule situatie 2
Indien de Opdrachtgever een door Ruardy Coaching & Recruitment geïntroduceerde kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de kandidaat door Ruardy Coaching & Recruitment alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij doormiddel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

4.3. Indien een omstandigheid als in artikel 3.1 en/of 3.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het primaire bruto jaarinkomen in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de kandidaat.

Artikel 5 Discretie, Gedragscode & Eigendom

5.1. Discretie
Ruardy Coaching & Recruitment zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de kandidaat.

5.2. Gedragscodes OAWS
Ruardy Coaching & Recruitment conformeert zich aan de gedragscodes van de Organisatie Adviesbureaus Werving & selectie (OAWS).

5.3. Eigendom
Alle bescheiden (profielen en dergelijke) blijven eigendom van Ruardy Coaching & Recruitment en mogen alleen in overleg tussen opdrachtgever en Ruardy Coaching & Recruitment aan derden ter hand gesteld worden. Elke introductie van een kandidaat aan opdrachtgever door Ruardy Coaching & Recruitment is strikt vertrouwelijk. Gedurende een periode vanaf de datum van introductie tot achttien maanden daarna, is het niet toegestaan zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Ruardy Coaching & Recruitment om de eerder door Ruardy Coaching & Recruitment voorgestelde kandidaat, in dienst te nemen of op welke andere basis dan ook contracteren of een dienstverband of contract op andere basis aanbieden door andere partijen / leveranciers. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal bij overtreding door opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van tweemaal het dagtarief van de betrokken medewerker in rekening worden gebracht voor elke dag van overtreding. Daarenboven is Ruardy Coaching & Recruitment gerechtigd tot het vorderen van een volledige schadevergoeding ter zake indien de schade meer dan gemeld bedrag is.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Ruardy Coaching & Recruitment verleent haar diensten naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Ruardy Coaching & Recruitment gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die door Opdrachtgevers verstrekt worden of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor gemaakte of te maken keuzen. Ruardy Coaching & Recruitment sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van Opdrachtgevers die mede als gevolg van haar dienstverlening zou kunnen optreden. Tenzij de schade gevolg is van opzet of grove schuld van Ruardy Coaching & Recruitment. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Ruardy Coaching & Recruitment en niet aan enige aan Ruardy Coaching & Recruitment verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Ruardy Coaching & Recruitment verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van Ruardy Coaching & Recruitment.

Artikel 7 Geschillen

Partijen verplichten zich hun eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag.

Artikel 8 Kamer van koophandel

De algemene voorwaarden van Ruardy Coaching & Recruitment zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 62739956.